Gemeenteraad 3 juni

De raad komt vanaf 3 juni weer fysiek bijeen. Op de agenda staan debatten over de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit, de verordening Jeugdhulp en de voorjaarsbestuursrapportage. De raad laat zich door het college informeren over de jaarstukken 2020. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Regionale Omgevingsagenda en Strategie mobiliteit

Tussen 19.30 uur en 20.15 uur debatteert de raadscommissie over de Regionale Omgevingsagenda. De regionale Omgevingsagenda (ROA) beschrijft ruimtelijke opgaven en keuzes in Holland Rijnland op korte en lange termijn. De ROA bevat vier strategieën: verdere verstedelijking langs de as Katwijk-Leiden-Alphen, vitale en veelkleurige kernen, voldoende natuur en water dichtbij huis en een toekomstperspectief landschap. Het gaat over woningbouw en locaties voor bedrijvigheid in samenhang met bereikbaarheid, natuur, landschap, energie, klimaat en gezondheid.

Tussen 20.15 uur en 21.00 uur debatteert de raadscommissie over de Regionale Strategie Mobiliteit. beschrijft hoe Holland Rijnland de regio bereikbaar wil houden. De ambities gaan over de regionale ontwikkelingsassen Katwijk-Leiden-Alphen, robuuste, toekomstbestendige netwerken en duurzame (keten)mobiliteit. De Zuidelijke Randweg voor de Duin- en Bollenstreek en de doorontwikkeling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn speerpunten.

Verordening Jeugdhulp

Tussen 19.30 en 20.15 uur is er een debat over de Verordening Jeugdhulp. Deze moet op onderdelen worden geactualiseerd; onder andere de wijze waarop de toegang is geregeld, de aanwijzing en de rol van de gemeentelijke toezichthouders en de wijze waarop het pgb-tarief wordt bepaald.

Jaarstukken 2020 en rapportage 2021

Tussen 20.15 uur en 21.00 uur debatteert de raadscommissie over de voorjaarsbestuursrapportage 2021. Deze beschrijft de uitvoering van de begroting in de eerste drie maanden van 2021. Het begrotingssaldo 2021 wordt geraamd op ruim € 1,5 miljoen nadelig en de verwachting is dat het saldo 2021 nadelig blijft.
Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor de raad om vragen te stellen over de jaarstukken 2020. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de in 2020 bereikte resultaten, zowel beleidsmatig als financieel.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De vergaderingen over de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de jaarstukken 2020 zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht