Gemeenteraad 2 december

De gemeenteraad laat zich op 2 december informeren over het stedenbouwkundig raamwerk voor het deel van Valkenhorst rondom de Oude Broekweg. De raad debatteert over de prestatieafspraken 2022 met Dunavie en stichting Huurdersbelangen, de najaarsbestuursrapportage 2021, de verordening Jeugdhulp en over de problemen bij de digitalisering van parkeervergunningen. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Informatie

Tussen 20.30 en 21.30 uur is er een informatieve sessie over het Stedenbouwkundig raamwerk noordelijk deel Valkenhorst. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Voor het deel rondom de Oude Broekweg is een schets van de stedenbouwkundige inrichting gemaakt. Aandachtspunten zijn onder andere de inpassing van het hoogwaardig openbaar vervoer en de geluidsschermen.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de samenleving denkt over het stedenbouwkundig raamwerk en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 23 december en neemt de gemeenteraad op 20 januari 2022 een besluit.

Debat

Tussen 19.45 en 20.30 uur debatteert de raadscommissie over de prestatieafspraken 2022 met Dunavie en stichting Huurdersbelangen. De afspraken gaan over de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad. Voorbeelden zijn dat Dunavie 249 sociale huurwoningen bouwt, voor een deel van haar bezit huurgewenning inzet voor jongeren tot 23 jaar en dat huurders van Dunavie voorrang krijgen bij de Visserijschool.

Vanaf 19.45 uur is er een oordeelsvormende sessie over de najaarsbestuursrapportage 2021. De bestuursrapportage geeft een beeld van de uitvoering en de bijstelling van het beleid over de eerste negen maanden van 2021. Het geactualiseerde begrotingssaldo 2021 wordt geraamd op ruim € 2,2 miljoen positief.

Om 20.30 uur begint een debat over de Verordening Jeugdhulp 2022. Aanvullingen op de huidige verordening zijn de uitwerking van een aantal beleidsuitgangspunten zoals preventie, eigen kracht en aansluiting met het onderwijs, maar ook de wijze waarop de toegang tot jeugdhulp is geregeld.

Tussen 20.30 en 21.15 uur overlegt de raadscommissie met het college over de problemen bij de digitalisering van parkeervergunningen. Alle papieren vergunningen zijn door de gemeente omgezet naar digitale vergunningen. Begin oktober is een uitvoerige voorlichtingscampagne gestart. Inmiddels zijn er diverse berichten dat mensen die niet digitaal vaardig zijn of niet beschikken over een computer problemen ervaren. Ook zou de gemeente niet behulpzaam reageren op vragen.

Besluit

Na de commissievergaderingen, vanaf 21.30 uur, neemt de raad besluiten over:

  • Verordening Inwonersadviesraad sociaal domein;
  • Economische Agenda;
  • Verkeersnetwerken en wegcategorisering Katwijkse Agenda Mobiliteit;
  • Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen
  • Beleidskader gemeentelijke garantstellingen.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de vergaderingen over de prestatieafspraken 2022 met Dunavie en stichting Huurdersbelangen en het Stedenbouwkundig raamwerk noordelijk deel Valkenhorst zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht