Gemeenteraad 18 november

Informatieve sessie over Verkeersnetwerken en wegcategorisering

Op 18 november is er tussen 19.45 en 20.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Verkeersnetwerken en wegcategorisering Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM). In de KAM staan de hoofdlijnen van de verkeersnetwerken voor de auto, openbaar vervoer, fiets en voetganger. Voor het uitvoeringsprogramma KAM dat het college nu opstelt en voor een verkeersveiligheidsconvenant zijn een verfijning en een actualisatie van de netwerkkaarten uit de KAM en een wegcategoriseringsplan nodig.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Verkeersnetwerken en wegcategorisering KAM en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 2 december en neemt de gemeenteraad op 23 december een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Voortgang ontwikkeling Valkenhorst, verkeersnetwerken, garantstellingen en inwonersadviesraad

De gemeenteraad laat zich op 18 november informeren over de ontwikkeling van Valkenhorst en over de verkeersnetwerken in Katwijk. De raad debatteert over de economische agenda, een nieuw beleidskader voor gemeentelijke garantstellingen en over een inwonersadviesraad voor het sociaal domein. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Informatie

Tussen 19.45 en 21.15 uur is er een informatieve sessie over de Voortgang van de ontwikkeling van Valkenhorst. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Eind dit jaar biedt het college het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aan. Ter voorbereiding geeft het college informatie over het proces, een aantal resultaten in de ontwikkeling en enkele belangrijke zaken betreffende het bestemmingsplan, zoals de problematiek rondom het verkrijgen van stikstofrechten.

Van 19.45 tot 20.30 uur laat de raad zich door het college informeren over de verkeersnetwerken en de wegcategorisering in Katwijk. Voor het uitvoeringsprogramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) dat het college nu opstelt en voor een verkeersveiligheidsconvenant zijn een verfijning en een actualisatie van de netwerkkaarten uit de KAM en een wegcategoriseringsplan nodig.

Debat

Tussen 19.45 en 20.30 uur debatteert de raadscommissie over het beleidskader gemeentelijke garantstellingen. Het college stelt de raad voor geen gemeentelijke leningen meer te verstrekken, de nieuwe regeling garantievoorwaarden vast te stellen en voor de komende jaren € 210.000 beschikbaar te stellen voor het invoeren van de voorgestelde toezichtsmaatregelen.

Om 20.30 uur begint een debat over de Verordening Inwonersadviesraad sociaal domein. Met de Inwonersadviesraad als overlegpartner en adviseur van het college wordt beoogd vanuit de samenleving zorg te dragen voor een brede en integrale inbreng bij de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie binnen het sociaal domein.

Tussen 20.30 en 21.15 uur debatteert de raadscommissie over de economische agenda. De economische agenda beoogt het versterken van een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie, door concrete acties en projectinitiatieven.

Besluit

Na de commissievergaderingen, vanaf 21.15 uur, neemt de raad besluiten over:

  • Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2021;
  • Implementatieplan afval anders inzamelen;
  • Subsidie voor groene daken in plaats van maatwerkadvies;
  • Doordecentralisatie maatschappelijke zorg;
  • Werkbudget vrijliggende busbaan tussen Valkenburg en Zeeweg;
  • Aanwijzing Christelijke Opleidingsschool tot gemeentelijk monument;
  • Samenwerkingsovereenkomst warmtetransitie Leidse Regio;
  • Warmtevisie Katwijk 2022-2026 en nota van zienswijzen
  • Aanpassen geheimhouding samenwerkingsovereenkomsten met BPD en RVB over Valkenhorst.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de vergaderingen over de verkeersnetwerken en de wegcategorisering in Katwijk en de economische agenda zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht