Evaluatie Energieprogramma

Op verschillende manieren werkt Katwijk al een tijd aan het energieneutraal en klimaatbestendig maken van de gemeente. Hoe we dat doen staat in de duurzaamheidsagenda. Een onderdeel daarvan is het energieprogramma waarin we ons richten op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. De gemeente evalueert dit programma elk jaar.

Het energieprogramma bestaat uit concrete maatregelen die gericht zijn op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Denk aan maatregelen als de duurzaamheidslening, energiescans voor verenigingen, de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en het toekomstig onderzoek naar het aardgasvrij maken van de wijk Hoornes.

Nieuwbouw aardgasvrij

Het jaar 2018 gaat de boeken in als een jaar waarin de landelijke zogenaamde energietransitie een versnelling heeft meegemaakt. Zo is besloten dat alle nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 zonder aardgasaansluiting gebouwd moet worden. Ook werd onderhandeld over het Klimaatakkoord door partijen uit de gehele samenleving. Uit ditzelfde Klimaatakkoord, dat naar verwachting nog dit jaar in werking treedt, komen verschillende acties voort.  Deze acties moeten ervoor gaan zorgen dat Nederland richting 2030 en 2050 steeds minder CO2 gaat uitstoten.

Vooral inzet op warmtetransitie

Uit de evaluatie van het energieprogramma van de gemeente Katwijk blijkt dat vooral is ingezet op de zogenaamde warmtetransitie: het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Deze inzet is terug te zien bij het project Hoornes aardgasvrij, waarvoor geld vanuit de Nederlandse overheid beschikbaar is gesteld. Met dit geld wil de gemeente gaan onderzoeken, samen met Dunavie, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de bewoners, hoe de wijk Hoornes van het aardgas af kan. De bedoeling is om de aardgasaansluitingen te vervangen voor een warmtenet, gevoed door warmte uit oppervlaktewater. Verder heeft de gemeente tijd geïnvesteerd in de werving van energieambassadeurs en een wijkgerichte aanpak in Valkenburg, is extra geld vrijgemaakt voor het duurzaamheidsfonds en is gecommuniceerd over energiebewustzijn. 

Investeringen nodig

Al deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Het aandeel duurzaam opgewekte energie (denk aan zonnepanelen) in Katwijk is verviervoudigd tussen 2010 en 2017. Tegelijkertijd blijft Katwijk daarmee achter bij de rest van Nederland, waar het gemiddelde twee keer zo hoog is. De verwachting is dat het aantal zonnepanelen in de gemeente blijft stijgen. Om duurzame energie op te wekken, zijn in vrijwel alle gevallen investeringen in lange termijn projecten nodig (denk aan windmolens, investeringen in gemeentelijk vastgoed en diverse particuliere investeringen). De effecten zullen pas later zichtbaar worden in de cijfers.

Energiebesparing

Wat betreft energiebesparing presteert de gemeente goed. Dit is met zo’n 7 procent afgenomen ten opzichte van 2010. Belangrijk om te benoemen is dat dat het elektriciteitsverbruik de komende jaren kan toenemen door de energietransitie.

Het huidige programma loopt tot en met 2020. De gemeente werkt op dit moment aan het opstellen van een nieuw energieprogramma dat onderdeel zal gaan uitmaken van de toekomstige Duurzaamheidsagenda.

Naar overzicht