College vertaalt Goed groen ambities in groenstructuurplan

Het college geeft met het groenstructuurplan 2021-2030 richting aan haar groene ambities. Het groenstructuurplan is een vertaling van de ambities uit het groenbeleidsplan 2020-2029 naar concrete groen voorstellen. Een van de doelen in het groenbeleidsplan is het versterken van de groenstructuur. Het groenstructuurplan vormt hier de basis voor. De groenstructuren van de gemeente zijn in kaart gebracht met uitgangspunten, verbeterpunten en kansen die kunnen leiden tot verdere versterking van de groenstructuur in de gemeente van plantvak tot en met gebiedsniveau.

Belang van een groenstructuur

Wethouder Rien Nagtegaal: “Met dit groenstructuurplan is vastgelegd waar het in onze gemeente groen is, waar het groen zou moeten worden en waar het groen beter kan worden in Katwijk. Een groenstructuur is van groot belang voor de leefbaarheid in een gemeente. Met dit plan werken we zichtbaar aan een prettige, gezonde en meer biodiverse leefomgeving waarbij we streven naar een juiste balans tussen natuur, mens en dier.” Bomen, parken, groengebieden, water en groenstroken hebben veelal een onderlinge samenhang en vormen daarmee een groenstructuur.

Het zorgt voor de noodzakelijke verbindingen en schakels voor dieren en insecten en draagt bij aan versterking van biodiversiteit en ecologie. Met het in kaart brengen van een groenstructuur zijn verbeterpunten in beeld gebracht om de buitenruimte klimaatadaptiever te maken. Ook zijn er kansen op vergroening benoemd. Deze verbeterpunten en kansen dragen bij aan een prettige, gezonde en educatieve buitenruimte. Met een educatieve buitenruimte wil de gemeente kinderen al op jonge leeftijd het belang van de natuur meegeven. Een groene leefomgeving nodigt namelijk uit tot bewegen en beleven en draagt ook bij aan de fysieke en mentale gezondheid van jong en oud.

Versterken van de groene identiteit

De historische routes, stedenbouwkundige structuren en de relatie met het natuurlijke landschap zijn in het groenstructuurplan in beeld gebracht ter versterking van de ruimtelijke identiteit van Katwijk. De gehele groene buitenruimte is daarbij in ogenschouw genomen, inclusief particulier groen. Ook grond van particulieren kan namelijk onderdeel zijn van de groenstructuur in de gemeente. Daar waar dit het geval is zijn de mogelijkheden van deze particuliere ruimtes opgenomen in het groenstructuurplan. Dit gaat op uitnodigende wijze en is bedoeld als stimulans om het groene karakter van bestaande particuliere grond te behouden dan wel te versterken. Een groene leefomgeving is tenslotte de verantwoordelijkheid van iedereen.

Wat krijgt prioriteit?

Momenteel wordt vooral ingezet op het versterken van de biodiversiteit in het bestaande groen van de gemeente. Daarnaast wordt op dit moment samen met de wijkraden gekeken naar een prioritering om Katwijk verder te vergroenen.

Groenbalans

Het groenstructuurplan biedt ook beleidsmatige handvatten voor beheer en onderhoud, vergunningsaanvragen, herinrichtingen en gebiedsvisies. De voortgang van de uitvoering van het groenstructuurplan wordt meegenomen in de groenbalans aan de hand van de indicatoren biodiversiteit, klimaatadaptatie en een sterk groenstructuur.

Planning

Naar verwachting zal na het zomerreces het groenstructuurplan ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Naar overzicht