College stemt in met Ambities Woonagenda

In Katwijk is een groot tekort aan woningen. Veel ruimte om te bouwen is er niet en de woningprijzen zijn hoog. Vooral voor mensen met lage inkomens en middeninkomens is het moeilijk om aan een woning te komen. Tegen deze achtergrond heeft het college ingestemd met het Ambitiedocument Woonagenda. Hierin zijn op hoofdlijnen de ambities van de gemeente voor de komende jaren geformuleerd. Die ambities zijn gebaseerd op onderzoek naar de woningbehoefte en gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners van de gemeente.

In het Ambitiedocument Woonagenda heeft het college 4 ambities verwoord:

 • Bouwen voor een gezondere woningmarkt
  Om in de lokale behoefte van de gemeente Katwijk te voorzien worden minimaal 2.600 woningen tussen 2019 en 2030 en minimaal 1.400 woningen tussen 2030 en 2040 gebouwd.
 • Meer variatie in aanbod per wijk
  Mensen kunnen in alle fasen van het leven in hun wijk blijven wonen. Daarvoor is het nodig dat in elke wijk een gevarieerd aanbod van woningen staat: (sociale) huurwoningen, woningen voor lage inkomens, middeninkomens en hoge inkomens.  
 • Thuis met zorg in alle wijken
  Mensen met een zorgvraag kunnen lang zelfstandig thuiswonen op de plek waar zij een (sociale) binding mee hebben. In alle wijken is er voor zorgdoelgroepen zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond een gevarieerd aanbod van (geclusterde) woonvormen.
 • Betaalbare verduurzaming
  Iedereen, ongeacht het inkomen, moet mee kunnen doen aan de verduurzaming van zijn of haar woning. Energiearmoede, waarbij mensen een te hoge energierekening hebben ten opzichte van het inkomen, moet worden voorkomen.

Wethouder Mostert geeft aan graag snel met de raad over het Ambitiedocument te willen spreken: "Het is voor veel van onze inwoners heel moeilijk om aan goede, passende huisvesting in Katwijk te komen. Daar wil ik mij graag voor inzetten. Maar de realiteit is ook dat de gemeente niet alleen in staat is om de knelpunten op te lossen. Het is belangrijk dat we tot goede afspraken komen met onze samenwerkingspartners, zoals de woningcorporatie en huurdersorganisatie, de ontwikkelaars en de zorginstellingen. Dit Ambitiedocument is een goede basis om die gesprekken te voeren en snel stappen te kunnen zetten."

Hoe verder

Het college stelt de gemeenteraad voor de ambities vast te stellen en daarmee de kaders te bepalen voor de verdere uitwerking naar een Woonagenda. Hierin wil de gemeente tot concrete maatregelen komen om zo in te spelen op de woningmarkt. Naar verwachting zal de raad de Woonagenda begin 2020 vaststellen.

Naar overzicht