Bomenkap en nieuw groenplan Biltlaan

Voorafgaand de start van de dienstregeling van R-net in december 2020, wordt de Biltlaan duurzaam heringericht en voorzien van geluidsarm asfalt. Als onderdeel hiervan komt er op het traject tussen de Helmbergweg en De Krom een vrijliggend tweerichtingen-fietspad aan de oostkant. Om ruimte te maken voor dit fietspad wordt de weg hier verschoven.  Voordat de herinrichting plaatsvindt, gaat Dunea hier aan het werk. Op de plek waar het fietspad komt, legt Dunea in het vierde kwartaal van dit jaar een watertransportleiding in de grond aan. Voor deze twee werken moet de huidige groenstrook aan de oostkant van de Biltlaan verdwijnen. Ook aan de westkant van de weg moet een aantal bomen weg vanwege het verschuiven van de weg en de aanleg van de nieuwe kruising Rijnsoever. Hiervoor heeft Dunea een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd. Ter compensatie van de bomenkap wordt een compleet nieuw groenontwerp gemaakt voor de Biltlaan. Het nieuwe groen zal van betere (inheemse) kwaliteit zijn, zal de biodiversiteit verbeteren en zal – zoals ook nu het geval is – als afscherming tussen de weg en de aanliggende woningen dienen. Het groenplan omvat ook maatregelen tegen geluidsoverlast en fijnstof.

Vergunning

Voor de aanleg van de watertransportleiding zal Dunea in september starten met de kap van de bomen en het verwijderen van het overige groen. Voor 228 geregistreerde bomen is een kapvergunning nodig, voor de overige (kleine) bomen en struiken is geen kapvergunning nodig. Op de kaptekening is precies te zien om welke bomen het gaat. De gemeente neemt binnen ongeveer 8 weken een besluit op de vergunningaanvraag. Hierna ligt de kapvergunning 6 weken ter inzage. Een aantal behoudenswaardige bomen op dit deel van de Biltlaan blijft overigens gespaard. Dit is in ieder geval de rij  van 5 veldesdoorns, 3 meidoorns en 1 peer. Deze bomen worden ingepast in het nieuwe groenplan. Daarnaast worden er 9 iepen verplant. Hier moet ook een kapvergunning voor worden aangevraagd.

Nieuw groenplan

Het verdwijnen van de huidige groenstrook geeft de kans om nieuwe beplanting terug te plaatsen met meer ecologische waarde. Voor het maken van een nieuw groenplan dat naast een verfraaiing van de Biltlaan ook moet inspelen op milieuaspecten van deze tijd, heeft de gemeente Landschapsbureau Vista ingeschakeld. Bureau Vista heeft in samenspraak met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en groenexperts uit Katwijk een schetsontwerp voor de nieuwe groene inrichting gemaakt. Hoewel de nieuwe groenstrook het eerst op het noordoostelijk deel van de Biltlaan zal worden aangelegd, is het ontwerp gemaakt voor de hele Biltlaan. Het groenplan zal de Biltlaan een ander aanzicht geven. De huidige vrij massieve groene ‘muur’ die voor een deel ongecontroleerd is ontstaan, en moeilijk te onderhouden is, zal plaatsmaken voor een meer gelaagde en gegroepeerde samenstelling van kruiden, grassen, struiken en bomen. De te kappen bomen worden in het plan niet 1 op 1 gecompenseerd, maar er wordt gekeken naar het verhogen van de natuurwaarde in het nieuwe groen. De nieuwe inrichting met veel kruidenrijk grasland en heesters, levert in de nieuwe situatie een hogere biodiversiteit op. Bij het opstellen van het groenplan hebben verschillende aspecten een rol gespeeld. 

Leefbaarheid en veiligheid

De groeninrichting wil de leefbaarheid voor de omwonenden en veiligheid voor de weggebruikers bewaken. De groenzone vormt met een ruime selectie aan inheemse heesters en struiken een barrière tussen de weg en de woningen, waardoor het zicht op de weg vanuit de tuinen ontnomen wordt en fijnstof uit de lucht wordt opgenomen. Aan weerszijden van de weg liggen grondwallen die het geluid van het verkeer dichtbij de bron remt. Samen met het nieuwe stille asfalt op de weg vormt dit een dubbele geluidsreducerende maatregel.

Ecologie

In het plan is gekeken hoe de rol van de Biltlaan als verbindingszone voor ecologie behouden en versterkt kan worden. Er komen lage bomen in groepen en bes-houdende heesters die voedsel bieden en schuilplaatsen voor vogels. Deze boomgroepen zijn omgeven met kruiden, bloemen en hoge grassen die een grote aantrekkingskracht hebben op vlinders en andere insecten, wat meer vogels en ook vleermuizen aantrekt om zich te voeden. De nieuwe middenberm tussen het vrijliggende fietspad en de weg wordt ook ingericht met hoge kruiden, bloemen en grassen die het hele jaar bloeien. Zo blijft het landelijke karakter van Biltlaan-Noord behouden en wordt dit zelfs versterkt doordat de planten en boomsoorten aansluiten op de plantensoorten van omliggende duinnatuur. De nieuwe grondwallen worden beplant met hoge grassen wat ze visueel hoger maakt en voor ecologie een interessant leefgebied genereert.

Uitwerking groenplan en aanleg nieuw groen

De komende periode zal het groenplan nog verder uitgewerkt worden. Hierbij zal de klankbordgroep worden betrokken. Ook moet er voor de herinrichting van de Biltlaan een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Na de zomer zal er zowel voor het groenplan als voor het bestemmingsplan een bewonersavond georganiseerd worden.

Als bekend is welke aannemer de herinrichting van de Biltlaan gaat uitvoeren, zal deze  het groenplan gaan aanleggen. De herinrichting van de Biltlaan is eind 2020 afgerond. Uiterlijk in het voorjaar van 2021 wordt het nieuwe groen aangeplant. In de periode dat de Biltlaan-Oost niet begroeid is, zal het groen aan de westkant van de weg als ecologische buffer zal dienen.

Meer bloemrijke bermen

Het nieuwe groenplan voor de Biltlaan past in het beleid van de gemeente om meer bloemrijke bermen aan te leggen. De gemeente streeft naar een merkbaar groene leefomgeving door de komende tijd op een aantal nieuwe locaties bloemrijke bermen te creëren. Op deze locaties wordt het gras minder gemaaid, zodat er bloemrijke bermen met hoger gras en een diversiteit aan ‘wilde’ bloemsoorten ontstaat. Het doel is om Katwijk jaarrond groener en aantrekkelijk te maken, waarbij de biodiversiteit een impuls krijgt en er ecologische verbindingen worden gecreëerd en versterkt.  Hierdoor krijgen onder andere vogels, bijen en overige insecten een groter leefgebied. Over de uitvoering van het groenplan op het overige deel van de Biltlaan en de Kon. Julianabrug moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Naar overzicht