Start PvE bibliotheek en muziekschool

Er komt een Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe bibliotheek en de muziekschool in de Noordzee Passage. Uit de haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat bandcoaching (hier wordt er door een band muziek gemaakt) en slagwerk overlast gaan veroorzaken voor andere gebruikers en omwonenden. Daarom worden deze onderdelen niet in de Noordzeepassage ondergebracht.

Wethouder Jacco Knape: “In overleg met de bibliotheek en de muziekschool gaan we voor deze koers. Het is belangrijk dat bibliotheek en muziekschool gezamenlijk worden gehuisvest, zodat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken. Bovendien geeft het de mogelijkheid nog eens te praten over de hoeveelheid vierkante meters die we van de huidige eigenaar willen kopen.”

Het programma van eisen is een verzameling van wensen en eisen van:

  • de bibliotheek
  • de muziekschool
  • omwonenden
  • gebruikers van de bibliotheek
  • de gemeente

In het PvE worden de belangrijkste wensen en eisen op het gebied voor de verbouwing van het gebouw vastgelegd én de kwaliteit ervan. Het is de basis voor een ontwerp voor de verbouwing van de Noordzeepassage. De gemeenteraad moet instemmen met het programma voordat de ontwerpfase kan gaan beginnen.

Geluidswerende maatregelen

Een belangrijk gedeelte van het PvE is de akoestiek van het gebouw. Dit is ook een van de onderwerpen van de haalbaarheidsonderzoeken. Voor de muziekschool moet er in de Noordzeepassage geluidswerende maatregelen worden genomen. Zonder deze isolatie kan er geen muziek worden gemaakt zonder dat dit overlast veroorzaakt. De maatregelen bestaan vooral uit het toevoegen van speciaal geluidswerend isolatiemateriaal.

Isolatie neemt veel ruimte in, waardoor er ook goed moet worden gekeken naar de beschikbare hoogte in het gebouw. Na onderzoek blijkt dat het zeker mogelijk is om de bibliotheek met de muziekschool in de Passage onder te brengen door de luidruchtige slagwerklessen en bandcoachings-activiteiten ergens anders te laten plaatsvinden. Er ontstaan daarmee ook kansen voor de muziekschool om meer aansluiting bij ander jongerenwerk in de verschillende wijken te vinden.

Nauwer samenwerken

Een bibliotheek is al lang niet meer alleen een boekenuitleenbedrijf. De samenwerking met andere culturele en maatschappelijke partners wordt steeds belangrijker. De directeuren van bibliotheek en muziekschool vinden het belangrijk dat die samenwerking vooral lokaal wordt aangegaan en wordt verstevigd. Op deze manier kan de lokale identiteit worden behouden en wordt er beter aangesloten bij de behoeften van de inwoners van Katwijk.

Vervolg

Het college wil starten met het PvE. Aan de betrokkenen wordt naar hun ideeën hiervoor gevraagd. Het PvE wordt naar verwachting in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. Als blijkt dat de koers zoals die nu is bepaald niet haalbaar is, wordt verder gekeken naar welke keuzes wel gemaakt kunnen worden.