Apart betalen voor restafval pas vanaf 1 januari 2025

Het apart betalen voor het legen van de restafvalcontainer of de ondergrondse restafvalcontainer (diftar) gaat in per 1 januari 2025 en niet per 1 januari 2024, zoals eerder gezegd. De afgelopen periode heeft laten zien dat de andere manier van inzamelen bij inwoners vraagt om zorgvuldigheid, voldoende informatie en tijd om te wennen.

Katwijk zamelt op een andere manier afval in om zo veel mogelijk grondstoffen te hergebruiken en zo min mogelijk restafval over te houden. Het verbranden van restafval wordt namelijk steeds duurder. Ook voor Katwijk is de landelijke doelstelling van 80% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner, per jaar het doel.

Wethouder Emile Soetendal: "De afgelopen periode hebben we gezien dat een andere manier van afval inzamelen ingrijpend is voor inwoners. Ze moeten wennen, soms is er maatwerk nodig. We zien wel dat het werkt. We halen minder restafval op en dat is het doel. Het apart betalen voor restafval willen we zorgvuldig invoeren. 1 januari 2024 is te snel en dat gaan we dan ook niet doen."

Achter het variabele tarief zit een monitorings- en betalingssysteem. Dit willen we goed testen. De ervaring in andere gemeenten leert dat zo’n testperiode ongeveer een half jaar duurt. Na de zomer kunnen we gaan starten met testen. Een andere manier van belasting innen, wat diftar is, kan alleen per 1 januari worden ingevoerd. En dat maakt dat de datum van invoering een jaar verschuift.

Goed bezig

Sinds het inzamelen met de pmd-minicontainer zien we dat het restafval ongeveer met 12% is afgenomen. Een goed begin! De afvalkosten worden vooral bepaald door het restafval. Hoe minder restafval, hoe lager de afvalkosten. De volgende stap is het vaste tarief en de invoering van een variabel tarief voor restafval (diftar). Het variabele tarief is gebaseerd op het aantal keer dat inwoners hun restafval aan de weg zetten of wegbrengen bij de verzamelcontainer in de wijk.

Nog beter sorteren

In dit extra jaar kunnen inwoners nog beter vertrouwd raken met het apart inzamelen van grondstoffen, zoals verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD), Groente- Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-e), papier en glas. Dit allemaal om het echte afval, restafval, te verminderen. Binnenkort verschijnt de afvalapp die precies vertelt in welke container uw afval thuishoort. Daarnaast komen er campagnes over afvalinzameling en een afvalcoach die inwoners helpt bij het sorteren van hun afval. Ook zullen de BOA’s inwoners erop wijzen als zij afval op de verkeerde manier aanbieden.

Afgelopen jaar

Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd. Huishoudens van de laagbouw hebben nieuwe minicontainers ontvangen, pmd wordt bij de laagbouw apart opgehaald, er zijn extra ondergrondse containers geplaatst en via de website kunnen inwoners allerlei informatie krijgen. Ook is er veel contact geweest met inwoners die tegen problemen aanliepen. Een aantal problemen hebben we kunnen oplossen, maar niet allemaal. We zien dat inwoners moeten wennen en er soms aanpassingen nodig zijn.

Wethouder Emile Soetendal: "Een diftarsysteem is een complex onderwerp. Invoering van diftar betekent een veranderproces en het heeft maatschappelijke impact. Goede voorbereiding van diftar kost tijd en gewenning, dat zien we in de praktijk. We hebben ook te maken met onvoorziene omstandigheden rond de introductie van diftar. Wij kiezen daarom voor een zorgvuldige invoering."