Aanleg waterleiding Biltlaan

Dunea start op 25 september a.s. met de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe transportleiding drinkwater in de Biltlaan op het wegdeel tussen de kruising Hoorneslaan en De Krom. Vanwege nieuwbouw van woningen en bedrijven in de Rijnregio is het noodzakelijk het bestaande leidingnet uit te breiden. De gemeente en Dunea werken nauw samen en stemmen werkzaamheden in de openbare grond zo veel mogelijk op elkaar af om de duur van de overlast te beperken. Na de werkzaamheden van Dunea start de gemeente met de herinrichting van de Biltlaan en de aanleg van inpassingsmaatregelen voor de komst van R-net.

Bomenkap en nieuwe groenstrook

Dunea rondt de aanleg van de waterleiding in maart 2020 af. Aansluitend start de gemeente met de herinrichting van de Biltlaan, die tot eind 2020 duurt. Op het tracé van waterleiding wordt dan het nieuwe tweerichtingenfietspad aangelegd. Voor de aanleg van de waterleiding en de herinrichting van de weg is het noodzakelijk de bomen en struiken langs de oostkant van de Biltlaan tussen de Helmbergweg en de rotonde De Krom te verwijderen. Als al het werk afgerond is, wordt op dit stuk een compleet nieuwe groenstrook aangelegd. Hiervoor is samen met bewoners in een klankbordgroep een groenplan opgesteld. De aanleg van dit nieuwe groen gebeurt in het plantseizoen (voorjaar) van 2021.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Dunea vinden plaats vanaf de hoek J. Th. De Visserstraat/Van Houtenstraat, vervolgens de Biltlaan passerend, verder in noordelijke richting aan de oostzijde van de Biltlaan tot aan de rotonde De Krom. Dunea rondt de werkzaamheden naar verwachting begin maart 2020 af. De planning is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Voor direct omwonenden kan het werk op korte momenten gevolgen hebben voor de drinkwatertoevoer. Hierover worden de betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Vanwege de omvang van de werkzaamheden worden deze gefaseerd uitgevoerd en zal in de Biltlaan voor een periode van ca. 2 weken één rijstrook  beschikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. In overleg met de gemeente wordt een omleiding ingesteld, aangegeven met borden.

Door de werkzaamheden wordt op diverse locaties het trottoir opengebroken. Uiteraard blijven woningen bereikbaar.

Naar overzicht