Registreren nieuwe politieke partijen

Informatie voor nieuwe politieke partijen die zich willen registreren voor de  gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.

Registeren

Nieuwe politieke partijen die onder een bepaalde naam aan de verkiezingen willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Zuid-Holland, moeten zich voor 20 december 2021 laten registeren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Katwijk.

U kunt hiervoor een afspraak maken door contact op te nemen met het team verkiezingen via verkiezingen@katwijk.nl.

Het centraal stembureau registreert hoe u op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Dit kan zijn:

 • de volledige naam van de partij
 • de afkorting van de naam van de partij
 • combinatie van bovenstaande

Aan te leveren stukken

Een politieke partij moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (een stichting is niet toegestaan). Bij het verzoek om registratie moet het volgende worden aangeleverd:

 • registratieverzoek (model G1-1)
 • afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (datum van afgifte niet ouder dan 6 maanden)
 • bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50
 • verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde is aangewezen, bevoegd is tot inleveren van de kandidatenlijst
 • blanco lijst

Registeren is niet verplicht. Een politieke partij die zonder registratie op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst aanlevert, kan deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst. De lijst wordt dan aangeduid met “lijst (nr.)”. Er wordt dan geen naam vermeld.

Bestaande politieke partijen

Is de naam van de politieke partij al geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Zuid-Holland? Deze partijen hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Toevoeging aan de partij-naam

Het is niet (zonder meer) toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke of provinciale aanduidingen van partijen toe te voegen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Kiesraad.

Toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen de registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te leggen.

Uiterlijke aanleverdatum

Voor de gemeenteraadverkiezingen is maandag 20 december 2021 de laatste dag waarop nieuwe partijen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken worden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 buiten beschouwing gelaten.

Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke partij moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL13 BNGH 02 85 12 02 71 t.n.v. de gemeente Katwijk onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie 2022
 • de naam van de politieke partij
 • het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden

Het bedrag moet vóór maandag 13 december 2021 op de genoemde rekening zijn bijgeschreven. Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moeten worden voor de registratie. De waarborgsom wordt teruggestort wanneer de partij een geldige kandidatenlijst heeft ingediend.

Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt op korte termijn een beslissing over het verzoek tot registratie. Een registratieverzoek wordt beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau de beslissing op de website van de gemeente Katwijk.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
Activiteit Uiterlijke inleverdatum
Registratie waarborgsom 13 december 2021
Indienen registratie 20 december 2021