Kandidaatstelling politieke partijen

Maandag 31 januari 2022 is de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3 2224 EW Katwijk.

U kunt hiervoor een afspraak maken met het team verkiezingen via verkiezingen@katwijk.nl. De persoon die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan.

Mogelijkheid tot voorinlevering kandidaatlijsten

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid om van maandag 17 tot en met donderdag 20 januari 2022 de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op eventueel ontbrekende stukken. Door gebruik te maken van deze controle kunt u dit voorkomen.

Hiervoor hebben we een aantal aandachtspunten:

 • Begin alvast bij uw kandidaten met het opvragen van de kopie legitimatiebewijzen. Let er hierbij op dat bij de legitimatiebewijzen het BSN op de achterzijde staat. Vergeet dus niet ook de achterkant van het legitimatiebewijs te kopiëren. Ook mogen er geen gegevens worden afgeschermd en er mag niet op de kopie worden geschreven.
 • Controleer eerst van alle kandidaten de schrijfwijze van de voorletters en achternaam voordat de instemmingsverklaring door de kandidaat wordt ondertekend. Bij het achteraf corrigeren moeten namelijk alle instemmingsverklaringen opnieuw worden getekend.

Wanneer u gebruik maakt van deze controle vooraf, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het team verkiezingen.

Overzicht documenten voor kandidaatstelling

De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Voor partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad van Katwijk geldt:

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat op de lijst (model H9);
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert (voor- en achterkant).
 • Eventueel: verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Katwijk wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming in de gemeente Katwijk gaan wonen;
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de partij te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1).

Nieuwe politieke partijen dienen extra stukken aan te leveren.

Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

De verkiezingssoftware voor de kandidaatstelling wordt door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Medio december biedt de Kiesraad de OSV module voor de politieke partijen op haar website aan om te downloaden. Met de OSV kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren uitprinten en de juiste bestanden aanmaken om in te leveren op de dag van kandidaatstelling. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen.

Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in.

Wie mogen op de kandidatenlijst

 • Inwoners van de gemeente Katwijk, die 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.
 • Kandidaten die niet woonachtig zijn gemeente Katwijk maar met een verklaring kunnen aantonen dat zij in de gemeente Katwijk gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken mogen zich kandidaatstellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.  
 • De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd.

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden getoond dat hij of zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. Vermelding van het adres is op dit formulier verplicht. Dit formulier wordt niet ter inzage gelegd, dus de adressen worden niet langs deze weg openbaar. Let op: de kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (af te drukken vanuit de OSV).

Verklaring van ondersteuning

Partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing en momenteel geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers kunnen tonen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Katwijk. Een verklaring moet met een geldig legitimatiebewijs persoonlijk worden afgelegd aan de publieksbalie van de gemeente Katwijk. Ondersteuningsverklaringen kunnen van 17 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 worden afgelegd.

De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV. Zorgt u ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.

Wanneer u met een groep ondersteuners tegelijkertijd naar het gemeentehuis komt, wilt u dan telefonisch een afspraak maken via 071-406 5000

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,- betalen. Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een betaalbewijs worden getoond. Deze waarborgsom moet uiterlijk op 17 januari 2022 zijn ontvangen door het Centraal Stembureau.

De waarborgsom moet worden overgemaakt op rekeningnummer op rekeningnummer NL13 BNGH 02 85 12 02 71 t.n.v. de gemeente Katwijk onder vermelding van:

 • Waarborgsom kandidaatstelling 2022;
 • De naam van de politieke partij;
 • Het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden.

Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven. Dit is één van de stukken die getoond moet worden op de dag van kandidaatstelling.

De kandidaatlijsten

Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers.

Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen en aan partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting. De nummering van de kandidatenlijsten vindt plaats tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 16:00 uur.

Zitting centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Bij het ontbreken van benodigde stukken wordt degene die de kandidatenlijst inlevert hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt deze persoon nog 3 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

 • Woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00- 17.00 uur
 • Vrijdag 4 februari 2022 van 9.00 - 15.00 uur.

Definitieve vaststelling lijsten

Op 4 februari 2022 om 16.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Katwijk. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. In deze zitting worden ook de lijstnummers vastgesteld.

Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 8 februari 2022 beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak). Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd tot het moment dat de kandidatenlijsten definitief zijn.

Kandidatenlijsten ter inzage

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen voor iedereen na de zitting van het centraal stembureau ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
Activiteiten Data
Afleggen ondersteuningsverklaringen 17 tot en met 31 januari 2022
Voorinlevering kandidaatstelling 17 tot en met 20 januari 2022
Waarborgsom kandidatenlijst Uiterlijk 17 januari 2022
Kandidaatstelling 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur
Beoordeling ingeleverde lijsten (besloten zitting) 1 februari 2022 om 16.00 uur
Verzuimherstel 2 en 3 februari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur, 4 februari 2022 tussen 9.00 en 15.00 uur
Definitieve vaststelling registratie politieke partijen en kandidaten (openbare zitting) 4 februari 2022 om 16.00 uur
Vernietigen kandidatenlijsten met ondersteuningsverklaringen 7 februari 2022
Dag van de stemming 16 maart 2022