Projecten Economische Agenda

Op deze pagina vindt u ter inspiratie de geprioriteerde en de lopende projecten van ondernemers. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op via ondernemersinfo@katwijk.nl.

Geprioriteerde projecten 2022

Het aantrekkelijk maken én houden van onze bedrijventerreinen is belangrijk voor het behalen van economische doelstellingen, het vestigingsklimaat van ondernemers en uiteindelijk voor het werkplezier van arbeidskrachten.

In de eerste termijn ligt de focus op ’t Heen en Klei-Oost. Er zijn verschillende onderdelen die onder de paraplu ‘aantrekkelijke bedrijventerreinen’ als deelproject opgenomen kunnen worden. We werken hierbij samen met Parkmanagement, waar tevens het trekkerschap ligt.

Locatie: Bedrijventerrein ‘t Heen

Inhoud: Alle winkelcentra in Katwijk zijn allemaal van groot belang. Ook voor de andere winkelcentra in Katwijk wordt gewerkt aan actieplannen. De detailhandel en het MKB vormen een stevig fundament binnen de Katwijkse economie. Binnen de BIZZ Zeezijde bestaat een eigen dynamiek en werkt men gezamenlijk aan het in stand houden van bijvoorbeeld de winkelstraat. Vanuit de economische agenda zoeken we de samenwerking. Hier koppelen wij dan netwerk, energie en financiering aan en werken we samen aan projecten.

Locatie: Winkelgebied Zeezijde Katwijk

Verschillende onderzoeken laten zien dat de toeristische sector in Katwijk, voor een badplaats, relatief gering is. Dit kan sterker, zonder daarbij de identiteit en kwaliteiten van Katwijk te verliezen. Met dit project beogen we Katwijk via het water beter toegankelijk te maken voor toeristen. Met een aanlegsteiger zorgen we ervoor dat Katwijk toegankelijk is voor de toerist, van bijvoorbeeld fietsvakanties, die met een georganiseerde bootreis onze gemeente bezoekt.

Locatie: Zwaaikom Katwijk aan Zee

Unmanned Valley is een eigenstandig programma, dat ook zonder inmenging van de economische agenda doorgaat. Echter, de economische agenda staat voor samenwerking, niet alleen in Katwijk maar ook in de regio. Met UMV heeft Katwijk een belangrijke troef in handen die ook in regionaal perspectief gezien waardevol is. De komende periode gaan we met UMV werken aan het versterken van de samenwerking en de technieken en ontwikkelingen van UMV zichtbaar maken voor bestaande Katwijkse ondernemers en de regio. Met het bestaande netwerk, energie en financiële middelen van de economische agenda adopteren we een deelproject vanuit UMV.

Locatie: Gemeente Katwijk

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een brede maatschappelijke opgave. Vanuit de economische agenda gaan we daarom samen met het bedrijfsleven aan de slag in deelprojecten. Eén daarvan is het sluiten van een ‘GreenDeal’ Katwijk. Vanuit deze deal werken ondernemers samen met de gemeente Katwijk aan het verduurzamen van het eigen bedrijf én het bedrijventerrein.

Locatie: Startpunt: Bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost

Lopende projecten

Voor de toeristische promotie van Katwijk heeft de gemeente afspraken gemaakt met VVV Katwijk en Leiden en Partners. Steeds aan Zee, waar VVV Katwijk in gevestigd is, is het informatiepunt voor toeristen en dagbezoekers in Katwijk. Leiden en Partners doet de backoffice en is verantwoordelijk voor de online en offline promotie van Katwijk als aantrekkelijke bezoekersplek in de regio.

Locatie: Katwijk en de regio

De bestaande ruimte in onze regio is schaars. Naast het ontwikkelen van nieuwe locaties voor werkgelegenheid, zoeken we ook naar kansen om de bestaande ruimte op onze bedrijventerreinen beter en slimmer te benutten. De Challenge toekomstbestendige bedrijventerreinen is een initiatief van de Economie 071 gemeenten, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Zuid-Holland, om op een aantal van de bestaande bedrijventerreinen in de Economie 071 regio, waaronder bedrijventerrein ’t Heen,  te inventariseren waar kansen en opgaven liggen voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar kansen op het gebied van ruimtewinst, energie, digitalisering, duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulaire economie en ruimtelijke kwaliteit. De opgedane ervaringen worden breed verspreid, zodat andere gemeenten en provincies hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

Locatie: Bedrijventerrein ’t Heen

Sinds de zomer van 2021 bevindt zich op het Emmaplein in Katwijk aan Zee ’t Klaslokaal. Deze educatiewinkel is een gezamenlijk initiatief vanuit het bedrijfsleven en onderwijs en biedt jongeren en jongvolwassenen een leerervaringsplek aan. De winkel bestaat voor 1/3 uit horeca en 2/3 uit winkel. Het horeca gedeelte is ingericht als lunchroom, in de winkel staan producten te koop die door leerlingen al dan niet onder begeleiding zijn gemaakt en producten die vanuit ondernemerschap zijn ingekocht en worden doorverkocht. Het doel is om stages aan te bieden aan VMBO en MBO leerlingen uit Katwijk om op deze manier werkervaring op te doen en kennis te maken met allerlei vakgebieden.

Locatie: Emmaplein - Katwijk aan Zee

Een van de pijlers van programma Economie071 is de focus op opleidingen die aansluiten bij de arbeidsmarkt in de Leidse regio. Stages zijn een essentieel onderdeel in de overgang van studeren naar werk. Het is daarom belangrijk dat de vraag en aanbod naar stages op elkaar aansluiten. Dit vraagt om een goede samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Binnen het Stagepact071 wordt gekeken naar manieren om de match tussen vraag en aanbod structureel te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van een stagejager.

Locatie: Economie071 regio

Zes bedrijven uit onze regio waren in 2020 op zoek naar mogelijkheden om hun circulaire ambities te versnellen. Ze besloten de handen ineen te slaan. Met elkaar werken ze samen aan icoonprojecten, ontwikkelen toepasbare kennis en bieden begeleiding aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en –diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties. De gemeente Katwijk is aangesloten als ‘vrienden van de stichting Circulair West’.

Locatie: Startpunt Regio Duin- en Bollenstreek

De Greenports in Nederland hebben met elkaar afgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Ondernemers in onze regio nemen de verantwoordelijkheid nu al op zich om verduurzamingsmaatregelen te implementeren. Maar om echt klimaatneutraal te worden moeten we aan nieuwe samenwerkingen gaan bouwen. Door samenhang te zoeken tussen verschillende duurzaamheidsactiviteiten en -projecten (publiek en privaat) kan er nog meer impact worden gemaakt. Vanuit het programma Klimaatneutrale Greenport Duin- en Bollenstreek 2040 wordt gezocht naar en eventueel uitvoering gegeven aan deze activiteiten en projecten.

Locatie: Gebied Greenport Duin- en Bollenstreek

Eind juli 2021 is door de provincie Zuid-Holland subsidie toegekend aan de Economie071 regio voor de MKB-deal digitalisering. Doel van de MKB-deal is om een vraag-gestuurd stimuleringsprogramma te maken waarmee we MKB-ondernemers (en hun medewerkers) in de regio willen informeren, inspireren en activeren om aan de slag te gaan met eigen digitaliseringvraagstukken. Dit doen we via kennis- en informatiesessies, inspiratiebijeenkomsten en verdiepingsworkshops. We willen daarbij ook een vouchersysteem en ondernemerscoaches inzetten. 

Locatie: Economie071 regio

Op Unmanned Valley is door samenwerking met het bedrijfsleven een testomgeving voor dronetoepassingen en 5G gerealiseerd. Dit maakt van Unmanned Valley de eerste locatie in Nederland waar bedrijven makkelijk aan de slag kunnen met allerlei Internet of Things-toepassingen.

Locatie: Werklocatie Unmanned Valley Valkenburg