Logo gemeente Katwijk

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Katwijk ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. Deze ruime begripsbepaling betekent dat alle beleidsvelden waarop de gemeente taken verricht onderwerp kunnen zijn van onderzoek door de rekenkamercommissie. 

Het motto dat de rekenkamercommissie heeft gekozen is: "Elk oordeel heeft zijn voordeel". De rekenkamercommissie wil namelijk de opdracht die het gekregen heeft van de gemeenteraad om onderzoeken uit te voeren niet alleen serieus oppakken, maar vindt het vooral van belang dat de onderzoeken een meerwaarde hebben voor de controlerende rol van de raad. De commissie streeft ernaar dat met de onderzoeksresultaten meer inzicht wordt verkregen in het besturen van de gemeente, en dat van daaruit leerprocessen worden opgestart die leiden tot verbeteringen. Uiteindelijk is dat het doel waarvoor de rekenkamercommissie zich wil inspannen: een verbetering van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vast waarin zij bekend maakt naar welke onderwerpen een rekenkameronderzoek zal worden uitgevoerd. Het onderzoeksprogramma komt tot stand op basis van reacties vanuit de samenleving, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de directie en de ondernemingsraad van de gemeente en vanuit de accountant, die de controle van de jaarrekening uitvoert. Daarnaast levert de rekenkamercommissie ook zelf onderwerpen aan.

Momenteel is de rekenkamercommissie bezig met een onderzoek naar Social Return on investment (SROI). Social return is één van de instrumenten die gemeenten kunnen toepassen in het toeleiden naar en duurzaam inzetten op de arbeidsmarkt van mensen die om een of andere reden daar niet op eigen kracht in slagen. Wanneer een opdrachtgever (in dit geval de gemeente Katwijk) social return in een bestek of opdracht opneemt is het aan de opdrachtnemer dit tot uitvoering te brengen, bijvoorbeeld door een bepaald percentage van de opdrachtsom daarvoor in te zetten.

De rekenkamercommissie heeft in 2016 een onderzoek uit laten voeren naar de garantstellingen en leningen van de gemeente. Bij garantstellingen gaat de gemeente een overeenkomst aan om onder voorwaarden garant te staan voor het voldoen van de rente- en aflossingsverplichtingen van een organisatie. Het financiële risico bij garantstellingen bestaat eruit dat de aanvrager van een garantstelling niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 
Op 23 november 2016 is het rapport aangeboden aan de raad waarna op 12 januari 2017 de raadscommissie het onderzoeksrapport heeft besproken:

In de afgelopen jaren heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeken afgerond:

Nadat de rekenkamercommissie haar onderzoeksrapporten aan de gemeenteraad heeft aangeboden zal dit in de meeste gevallen leiden tot een bespreking in een vergadering van de raadscommissie die het betreffende onderwerp tot haar werkterrein heeft. In een dergelijke bespreking zal de raadscommissie overleg voeren met de verantwoordelijke wethouder of het voltallige college. De wijze waarop de behandeling over onderzoeksrapporten heeft plaatsgevonden kunt u terugvinden op de website van de gemeente Katwijk:

Samenstelling en werkwijze

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden (extern houdt in dat de leden geen raadslid in Katwijk zijn):

  • dhr. J. van Wijk (voorzitter)
  • dhr. Mr. C.M. de Graaf (plaatsvervangend voorzitter)
  • mevrouw K.J.M. Putter

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, dhr. F.B. van Oosten.

De rekenkamercommissie heeft haar werkwijze beschreven in 2 documenten. Het Reglement van Orde bevat allerlei voorschriften om de vergaderingen van de commissie goed te laten verlopen. De werkzaamheden van de commissie, en dan vooral in relatie tot de uit te voeren onderzoeken, zijn opgenomen in een Nota van Werkwijze. Hierin wordt ingegaan op de doelstelling van de rekenkamercommissie, het onderzoeksprogramma, de criteria om te komen tot een selectie van onderzoeksonderwerpen en een beschrijving van het onderzoek van begin tot eind.

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het werk van de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie, dhr. F.B. van Oosten.