Logo gemeente Katwijk

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Katwijk ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. Deze ruime begripsbepaling betekent dat alle beleidsvelden waarop de gemeente taken verricht onderwerp kunnen zijn van onderzoek door de rekenkamercommissie.

Het motto dat de rekenkamercommissie heeft gekozen is: "Elk oordeel heeft zijn voordeel". De rekenkamercommissie wil namelijk de opdracht die het gekregen heeft van de gemeenteraad om onderzoeken uit te voeren niet alleen serieus oppakken, maar vindt het vooral van belang dat de onderzoeken een meerwaarde hebben voor de controlerende rol van de raad. De commissie streeft ernaar dat met de onderzoeksresultaten meer inzicht wordt verkregen in het besturen van de gemeente, en dat van daaruit leerprocessen worden opgestart die leiden tot verbeteringen. Uiteindelijk is dat het doel waarvoor de rekenkamercommissie zich wil inspannen: een verbetering van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vast waarin zij bekend maakt naar welke onderwerpen een onderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoeksprogramma komt tot stand op basis van reacties vanuit:

  • de samenleving,
  • de gemeenteraad,
  • het college van burgemeester en wethouders,
  • de directie van de gemeente,
  • de ondernemingsraad van de gemeente,
  • de accountant, die de controle van de jaarrekening uitvoert.

Daarnaast levert de rekenkamercommissie ook zelf onderwerpen aan.

De rekenkamercommissie heeft in 2015 een onderzoek uit laten voeren naar de grip die de raad heeft op de Samenwerkingsverbanden. Op 15 januari 2016 is het rapport aangeboden aan de raad waarna op 11 februari 2016 de raadscommissie het onderzoeksrapport Grip op Samenwerkingsverbanden heeft besproken.

In de afgelopen jaren heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeken afgerond:

Nadat de commissie het rapport aan de gemeenteraad heeft aangeboden zal dit in de meeste gevallen leiden tot een bespreking in een vergadering van de raadscommissie die het betreffende onderwerp tot haar werkterrein heeft. In een dergelijke bespreking zal de raadscommissie overleg voeren met de verantwoordelijke wethouder of het voltallige college. De wijze waarop de behandeling over onderzoeksrapporten heeft plaatsgevonden kunt u terugvinden in het bestuurlijk informatiesysteem.

Samenstelling en werkwijze

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden. Zij zijn geen van allen raadslid van de gemeente Katwijk:

  • dhr. J. van Wijk (voorzitter)
  • dhr. Mr. C.M. de Graaf (plaatsvervangend voorzitter)
  • mevrouw K.J.M. Putter

De nevenfuncties van de leden van de rekenkamercommissie gemeente Katwijk vindt u hieronder:

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, dhr. F.B. van Oosten.

De rekenkamercommissie heeft haar werkwijze beschreven in 2 documenten. Het Reglement van Orde bevat allerlei voorschriften om de vergaderingen van de commissie goed te laten verlopen. De werkzaamheden van de commissie, en dan vooral in relatie tot de uit te voeren onderzoeken, zijn opgenomen in een Nota van Werkwijze. Hierin wordt ingegaan op de doelstelling van de rekenkamercommissie, het onderzoeksprogramma, de criteria om te komen tot een selectie van onderzoeksonderwerpen en een beschrijving van het onderzoek van begin tot eind.

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het werk van de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie, dhr. F.B. van Oosten.