Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Katwijk bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Burgemeester drs. J. (Jos) Wienen

 • bibliotheek
 • brandweer
 • citymarketing
 • communicatie, participatie, bestuursstijl
 • crisisbeheersing
 • dienstverlening (publiekszaken)
 • handhaving
 • regio
 • riolering en waterzuivering
 • veiligheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • volksfeesten en evenementen (inclusief vergunningverlening)
 • water

  • riolering en waterzuivering
  • waterbeheer, waterkering, afwatering

 • Projecten: impulsproject kust, nieuwe toekomstgerichte bibliotheek, zeejachthaven

Naar boven

Wethouder K. (Krijn) van der Spijk, CDA

Eerste locoburgemeester

 • economie
 • financiën
 • grondexploitatie
 • HRM, organisatie en facilitaire zaken
 • organisatie parkeerbeheer
 • sport
 • vastgoed
 • wonen
 • Projecten: De Coligny, De Horn, Havengebied-fase 2, Havengebied-fase 3b, Huisvesting ambtelijke organisatie, Klei-Oost Zuid, Kustwerk (inclusief parkeergarage),  Park Rijnsoever fase 1 + 2 (Rijnsoever Noord), Park Rijnsoever (Rijnsoever Noord) fase 3A, Sport op de stort, ‘t Duyfrak en Meer, Zwembad Aquamar

Naar boven

Wethouder I.G. (Gerard) Mostert, ChristenUnie

Tweede locoburgemeester

 • afvalstoffen/VAB
 • jeugdzorg
 • kinderopvang
 • onderwijs
 • participatie (werk en inkomen)
 • visserij
 • volksgezondheid
 • WMO
 • wijkgericht werken
 • Projecten: Herinrichting Heerenweg en Ambachtsweg, Herontwikkeling locatie Emmaschool, Verkeersmaatregelen Rijnsburg Oegstgeesterweg

Naar boven

Wethouder J.C. Knape, SGP

Derde locoburgemeester

 • beheer en onderhoud buitenruimte
 • binnenhavens
 • duurzaamheid, waaronder milieubeheer en natuur (bescherming)
 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • groen
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur
 • markt en toeristenmarkt
 • monumentenbeleid en -zorg
 • onderhoud wegen en bruggen
 • speelplaatsen
 • parkeren (inclusief belparkeren)
 • toerisme en recreatie (inclusief strand)
 • Projecten: Gemeenschapshuis /winkelcentrum Hoornes, Gemeenschapshuis Valkenburg, Parkeervrije Pleinen en Princestraat (PPP), Valkenburgse Meer

Naar boven

Wethouder Ir. K.J. van der Bent, ChristenUnie

Vierde locoburgemeester

 • Infrastructuur
 • Waterwegen
 • Lokale en Regionale vervoersverbindingen
 • Glastuinbouw
 • Greenport
 • ICT
 • Gebiedsagenda Katwijk-Noordwijk
 • Ruimtelijke ordening, inclusief vergunningverlening
 • Projecten: Aansluiting Flora Holland A44, Bloemenlaan, Fietsbrug Oude Rijn, Frederiksoord Zuid, Herontwikkeling Hotel Riche, Herontwikkeling praktijkschool De Rijn, Hoek de Rover, Hof van Rijnsburg (vml. Garage Dijksman), HOV-Net Zuid-Holland-Noord, In de Hoftuin, Kanaalzone, Kleipetten, Projectlocatie Valkenburg, RijnlandRoute, Trappenberg-Kloosterschuur, Verdiepen en verleggen N206, Verkeersmaatregelen Rijnsburg Rijnsburgerweg, Vlietstede, Waterklaver, Westerbaan, Westerhage, Zanderij Westerbaan / Duinvallei, Zeehospitium, Zeewegviaduct

Naar boven

Gemeentesecretaris drs. E. (Erwin) Stolk

De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Ook neemt hij deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Naar boven