Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Katwijk bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Burgemeester drs. J. (Jos) Wienen

drs. J. Wienen
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
  • Inspraak, burgerparticipatie
 • Publiekszaken
 • Internationale contacten
 • Begraafplaatsen
 • Veiligheid
  • Coördinerend portefeuillehouder, inclusief handhaving
 • Kunst en cultuur
  • Kunst
  • Coördinerend portefeuillehouder cultuur
  • Oudheidkunde/musea
  • Openbaar bibliotheekwerk
  • Muziekschool
 • Monumentenzorg
 • Juridische zaken

Naar boven

Wethouder mr. D.C.W. (Daan) Binnendijk, CDA

mr. D.C.W. Binnendijk
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Ruimtelijke Ordening
  • Bouwen
  • Stadsvernieuwing
  • Kustverdediging
  • Greenport
  • Coördinerend portefeuillehouder BSV
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Toerisme en recreatie
  • Toerisme en strandexploitatie
  • Volksfeesten en recreatieve voorzieningen
  • Citymanagement
 • Accommodatiebeleid

Naar boven

Wethouder I.G. (Gerard) Mostert, ChristenUnie

I.G. Mostert
 • Onderwijs en educatie
 • Volksgezondheid
  • Afvalstoffen
  • Openbare hygiëne
 • Zorg/Wmo/Wwz
 • Ouderenbeleid
 • Wijkwerk
  • Openbare werken
  • Onderhoud wegen en bruggen
  • Beheer en onderhoud
  • Groen
  • Speelplaatsen
 • Economische Zaken
 • Visserij en agrarische zaken
 • Kinderopvang
 • Emancipatiebeleid
 • Sociale zaken
  • Bijstandsverlening
  • Werkgelegenheid en inkomensvoorziening
  • Wmo

Naar boven

Wethouder drs. M.W.Ch. (Thijs) Udo, VVD

drs. M.W.Ch. Udo
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Zeejachthaven
  • Coördinerend portefeuillehouder Vliegveld
 • Milieu, duurzaamheid en natuur
  • Milieubeheer
  • Natuurbescherming
  • Riolering en waterzuivering
  • Natuureducatie
 • Infrastructuur
  • Algemeen beleid verkeer en vervoer
  • Verkeer en vervoer
  • Binnenhavens en waterwegen
  • Waterbeheer, waterkering, afwatering
  • Parkeren

Naar boven

Wethouder drs. W. (Willem) van Duijn, CDA

drs. W. van Duijn
 • Personeel & Organisatie
 • Gemeentelijke huisvesting
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Grondbeleid
 • Informatisering
 • Financiën
 • Inkoopbeleid
 • Sport
  • Sportaccommodatiebeleid
  • Sportpark De Krom
 • Wonen

Naar boven

Gemeentesecretaris drs. E. (Erwin) Stolk

drs. E. Stolk

De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Ook neemt hij deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Naar boven

3 star logo